AB’nin elektrikli süpürge yasağı halkı kızdırdı

Evlerdeki enerji tüketimini azaltmak için Avrupa Birliği’nin kararına göre eylül ayından itibaren yüksek watt’lı elektrikli süpürgelerin satışı yasak.
Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin (AB) elek­trik­li sü­pür­ge­le­rin gü­cü­nü 1 Ey­lül 2014 ta­ri­hin­den iti­ba­ren en faz­la bin 600 watt ol­ma­sı­na ve 1 Ey­lül 2017’den iti­ba­ren de 900 Watt ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­ ka­ra­rı tü­ke­ti­ci­le­ri kız­dır­dı.

avrupa-birligi-elektrikli-supurge-1600w-yasagi

ENERJİ TASARRUFU

AB’ye üye ül­ke­ler­de ge­le­cek haf­ta yük­sek watt’­lı elek­trik­li sü­pür­ge­le­rin ya­sak­la­na­ca­ğı­nı du­yan halk ma­ğa­za­la­ra ade­ta akın et­ti. Dü­şük wat­t’­lı ci­haz­lar­la te­miz­lik­te iyi ve­rim alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen in­san­lar şim­di ev­le­rin­de yük­sek watt­’lı ma­ki­ne­le­ri de­po­lu­yor. Şu an AB ül­ke­le­rin­de sa­tı­lan iyi elek­trik­li sü­pür­ge­le­rin or­ta­la­ma gü­cü bin 800.Av­ru­pa Bir­li­ği uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de ev­ler­de­ki ener­ji tü­ke­ti­mi­nin aza­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor.

Yasak genişleyecek

Av­ru­pa Bir­li­ği uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da elek­trikli sü­pür­ge­nin ya­nı sı­ra te­le­viz­yon, mik­ro­dal­ga fı­rın, su ısı­tı­cı­la­rı, as­pi­ra­tör gi­bi ci­haz­lar­da da watt ­sı­nır­la­ma­sı ge­ti­re­cek.

Kaynak:Bugün

Paylaş